Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σημαντική απόφαση για την προστασία της περιουσίας μέλους της ΜΟΤΕΚ εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αχαρνών κατόπιν αιτήσεως του α. 6 του Ν. 3869/2010 που κατατέθηκε με την επιμέλεια του Δικηγόρου Αθηνών και συνεργάτη της MOTEK Γεώργιου Δ. Κατσαρίδη.
Πρόκειται για την με αριθμό 86/2012 απόφαση βάση της οποίας αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται κατά της περιουσίας του οφειλέτη από Τράπεζα που έχει εκδώσει εναντίον του διαταγή πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση. Η αναστολή επεκτείνεται και στους λοιπούς πιστωτές του οφειλέτη αν και δεν έχουν ακόμα εκδώσει εναντίον του διαταγές πληρωμής με μόνη εξαίρεση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Κ.Δ.)
Επίσης στην εν λόγω απόφαση πιθανολογήθηκε, ότι η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει.
Τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικά. Πρακτικά σημαίνουν ότι ο οφειλέτης που έχει ήδη καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο Ν.3869/2010 και κατά του οποίου εκδίδεται διαταγή πληρωμής από κάποιον από τους πιστωτές του μπορεί με μια αίτηση αναστολής του άρθρου 6 να προστατευθεί απέναντι σε όλους τους πιστωτές και αυτούς που ήδη επισπεύδουν εκτέλεση εναντίον του αλλά και όσους επρόκειτο να το κάνουν στο μέλλον. Δηλαδή, η αναστολή εκτέλεσης καταλαμβάνει και αυτούς που ήδη κινούνται κατά της περιουσίας του και αυτούς που θα μπορούσαν να το πράξουν στο μέλλον. Τέλος η πιθανολόγηση, ότι η αίτηση θα ευδοκιμήσει αποτελεί πρόκριμα για την συζήτηση της κύριας υποθέσεως.
Σημειώνουμε, ότι δυνατότητα προστασίας υπάρχει και με την προσωρινή διαταγή του 781ΚΠολΔ ακόμα και πριν εκδοθεί κάποια διαταγή πληρωμής!
Ουστ! Από το σπίτι μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: