Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Επιστροφή του αντιτίμου εισιτηρίου σε καταναλωτές λόγω ακύρωσης εμφάνισης της Amy Winehouse στα πλαίσια του Eject Festival
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» έχει δεχτεί και εξακολουθεί να είναι αποδέκτης σημαντικού αριθμού προφορικών και γραπτών καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με την άρνηση επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου για την παρακολούθηση του Eject Festival, μετά την ακύρωση εμφάνισης της Amy Winehouse, του κυρίου ονόματος (headliner) της υπό κρίση συναυλίας.
Έχοντας υπόψη την πολιτική της εταιρείας σχετικά με την επιστροφή χρηματικού ποσού ίσου με το 1/5 της αξίας του εισιτηρίου, δηλαδή την ισότιμη οικονομική αποτίμηση της σπουδαιότητας των συμμετεχόντων στην υπό κρίση συναυλία, ανεξαρτήτως της πρόθεσης παρακολούθησης αυτής ή όχι από τους καταναλωτές, καθώς και την αυταπόδεικτη σπουδαιότητα της εμφάνισης του κυρίου ονόματος της συναυλίας ως προς την απόφαση αγοράς του εισιτηρίου για το μέσο καταναλωτή, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης οφείλουμε να επισημάνουμε ότι :
Σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (βλ. 380, 383, 384, 385, 689 ΑΚ) και ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομένου, σε περίπτωση ουσιώδους πλημμέλειας στην εκπλήρωση της παροχής ή ουσιώδους ελαττώματος στην εκτέλεση του έργου ή λύσης της σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας, ο συμβαλλόμενος καταναλωτής έχει το δικαίωμα είτε της ανάλογης μείωσης της αμοιβής είτε της υπαναχώρησης από τη σύμβαση είτε της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Κατά συνέπεια, λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού των θιγόμενων καταναλωτών, και παράλληλα με την διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης των εγγράφων αναφορών που έχουν υποβληθεί στην Αρχή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Ευάγγελος Ζερβέας απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία Detox Events για την επιστροφή
α) του συνόλου του αντιτίμου σε όσους καταναλωτές δεν παρακολούθησαν την υπό κρίση συναυλί
β) του χρηματικού ποσού των 25 ευρώ για όσους καταναλωτές την παρακολούθησαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: