Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι βασικοί άξονες της τροποποίησης είναι:

1. Εναρμόνιση με το ισχύον νομικό πλαίσιο

2. Βελτιώσεις καταστατικού για την πιο ομαλή λειτουργία της ΜΟΤΕΚ:
Άρθρο 1: Εναρμόνιση με νέα Νομοθεσία

Άρθρο 2: Προσθήκη πιο γενικών σκοπών

Άρθρο 3: Προσθήκη νέων μέσων επίτευξης των σκοπών

Άρθρο 4: Κατάργηση υποχρέωσης του μέλους να κατέχει άδεια οδήγησης και διαβάθμιση των μελών

Άρθρο 5-7: Ανάλυση υποχρεώσεων, δικαιωμάτων, ιδιότητας, αποχώρησης και διαδικασία διαγραφής μελών

Άρθρο 8: Ανάλυση ιδιότητας, καθηκόντων κτλ της διοίκησης, αύξηση των μελών και της θητείας του Δ.Σ. σε 7 και σε 3 έτη αντίστοιχα

Άρθρο 9: Ανάλυση καθηκόντων της εξελεγκτικής επιτροπής

Άρθρο 10: Ανάλυση δικαιωμάτων Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 12: Ανανέωση τρόπων εξεύρεσης πόρων

Άρθρο 14: Προσθήκη νέου άρθρου για την αναλυτική διαδικασία των εκλογών

Άρθρο 15: Αλλαγή χρονικής περιόδου σύγκλησης τακτικής Γ.Σ., ετήσιας συνδρομής
Για να το διαβάσετε ολόκληρο κατεβάστε το τροποποιημένο καταστατικό της ΜΟΤΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: