Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Ελλήνων υπερψήφισε τη νομοθετική διάταξη που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών και προβλέπει την καθιέρωση στη χώρα μας διαδικασίας ηλεκτρονικού εντοπισμού της κυκλοφορίας ανασφαλίστων οχημάτων, καθώς και διαδικασίας «εξαναγκασμού» των ιδιοκτητών των οχημάτων αυτών να συμμορφωθούν με την προβλεπόμενη από τo νόμο υποχρέωση ασφάλισης της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.
Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας ηλεκτρονικού ελέγχου των ανασφαλίστων οχημάτων ορίζεται σύμφωνα με το νέο Νόμο η 15η Απριλίου 2013, αναφέρει η ΕΑΕΕ.
Σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα εφαρμόζεται παράλληλα με τη διαδικασία επιτόπιων ελέγχων που διενεργείται σήμερα από τις Αστυνομικές Αρχές:

Α. Περιγραφή νέας διαδικασίας ηλεκτρονικού ελέγχου ανασφαλίστων οχημάτων
1. Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας ορίζεται η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα προβαίνει στην
ηλεκτρονική διασταύρωση και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των
αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων) αφενός των ασφαλισμένων οχημάτων και αφετέρου των
κυκλοφορούντων νομίμως οχημάτων.
Για τα ασφαλισμένα οχήματα η πηγή πληροφόρησης θα είναι το Κέντρο Πληροφοριών, το οποίο
ως γνωστόν αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου.
Όσον αφορά στα κυκλοφορούντα οχήματα, οι πηγές πληροφόρησης είναι περισσότερες, δεδομένου ότι άδειες κυκλοφορίας εκδίδει το Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αλλά και το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπ. Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης, η Ελληνική Αστυνομία κ.α..
Όλες οι προαναφερόμενες αρχές υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα αρχεία και τα στοιχεία τους.
2. Μετά από τη ζεύξη των παραπάνω αρχείων, η Γ.Γ.Π.Σ. θα εντοπίζει τα ανασφάλιστα
οχήματα και θα αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος, με την
οποία θα τον καλεί να ασφαλιστεί άμεσα και το αργότερο εντός 8 ημερών από την παραλαβή της
επιστολής.
Με την ίδια επιστολή η Γ.Γ.Π.Σ. θα υποδεικνύει στον ιδιοκτήτη του οχήματος τις περιπτώσεις που
δικαιολογούν την εκ μέρους του μη σύναψη της υποχρεωτικής ασφάλισης και θα τον καλεί να
ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος των 8 ημερών, εάν
υφίσταται τέτοια περίπτωση.
Ο επικαλούμενος νόμιμο λόγο για τον οποίο δεν έχει συνάψει ασφάλιση, θα πρέπει να αντιδράσει
με τον τρόπο που θα του υποδεικνύει η ειδοποιητήρια επιστολή του Υπ. Οικονομικών (π.χ.
ενημερώνοντας την προσήκουσα αρχή – Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, οικεία Οικονομική Εφορία κ.α.).
Δικαιολογημένα «ανασφάλιστος» θα είναι για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει καταθέσει
πινακίδες, αλλά η αρμόδια κρατική υπηρεσία (Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων) δεν ενημέρωσε εγκαίρως το Υπ. Οικονομικών, ή ο ιδιοκτήτης που έχει
ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματός του, έχει περάσει ο χρόνος
των 30 ημερών που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 2 του κ.ν. 489/1976 και ο νέος ιδιοκτήτης δεν έχει
προβεί στην ασφάλιση ως όφειλε, ή πρόκειται για αυτοκίνητο όχημα για το οποίο δεν υπάρχει
υποχρέωση σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 3 του
κ.ν. 489/1976), όπως είναι τα ανήκοντα στο δημόσιο οχήματα, για τα οποία ευθύνεται το ίδιο το
δημόσιο.
3. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι πράγματι ανασφάλιστος, παραλαμβάνοντας τη
σχετική ειδοποιητήρια επιστολή του Υπ. Οικονομικών, θα πρέπει να σπεύσει σε ασφαλιστική
εταιρία επιλογής του προκειμένου να ασφαλιστεί, προσκομίζοντας ταυτόχρονα στην ασφαλιστική
εταιρία την ειδοποιητήρια επιστολή, αλλά και την απόδειξη πληρωμής παραβόλου υπέρ του
ελληνικού δημοσίου ύψους 250 ευρώ.
4. Στην περίπτωση που ο ανασφάλιστος ιδιοκτήτης δεν προβεί εντός της προθεσμίας των 8
ημερών στην αναγκαία ασφάλιση ή προέβη μεν αλλά χωρίς να πληρώσει το απαραίτητο
παράβολο, η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστείλει τα στοιχεία αυτού του ιδιοκτήτη και του οχήματός του στην
Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να του επιβληθούν οι κυρώσεις και
ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 5 παρ.4 και άρθρο 12 κ.ν.
489/1976), δηλαδή αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των
πινακίδων κυκλοφορίας για 10 ημέρες, επιβολή χρηματικού προστίμου και άσκηση ποινικής
δίωξης.

Β. Πεδίο εφαρμογής νέας διαδικασίας / Αποσαφήνιση «γκρίζων σημείων»
Με σκοπό την ομαλή εφαρμογή της νέας διαδικασίας και την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των
καταναλωτών / ασφαλισμένων μας, θα πρέπει να αποσαφηνισθούν επιπλέον τα ακόλουθα :
1. Ο έλεγχος, ο οποίος θα διενεργείται, θα αφορά αποκλειστικά και μόνον στην ύπαρξη της
υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος.
2. Η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος υφίσταται
διαρκώς και για κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς
τούτο να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του οχήματος.
Πρακτικά τούτο σημαίνει ότι μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας ενός
οχήματος (δηλαδή έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την Πολιτεία διαδικασία ακινησίας αυτού),
παύει να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης αυτού. Οποιαδήποτε άλλη «ακινητοποίηση», π.χ.
σε μάντρα αγοράς αυτοκινήτων, στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης του ιδιοκτήτη, στο χώρο φύλαξης
της εταιρίας ενοικιάσεως αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, κ.λ.π. ουδόλως
αίρει την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος.
Εννοείται ότι από την υποχρέωση σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης εξαιρούνται τα οχήματα και οι
περιπτώσεις οχημάτων που προβλέπονται ήδη στο άρθρο 3 του κ.ν. 489/1976 (αυτοκίνητα
δημοσίου κ.λ.π.) και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.
3. Για τους σκοπούς της νέας διαδικασίας, τα ελεγχόμενα πρόσωπα είναι τα πρόσωπα
(φυσικά ή νομικά) που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων ως ιδιοκτήτες των
οχημάτων. Επομένως, σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος, ο πωλών το όχημά του θα πρέπει
να μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του οχήματος στον αγοραστή, η
οποία επέρχεται με την αλλαγή / συμπλήρωση του ονόματος του νέου ιδιοκτήτη στην άδεια
κυκλοφορίας του οχήματος.

Γ. Γνωστοποίηση των ασφαλισμένων οχημάτων στο Κέντρο Πληροφοριών.
Όπως είναι ευνόητο, η επιτυχία της όλης διαδικασίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Για την αποτροπή δυσλειτουργιών και κυρίως για την αποφυγή παραπόνων από ασφαλισμένους καταναλωτές μας, θα πρέπει κάθε ασφαλιστική εταιρία να μεριμνά για την άμεση, έγκαιρη (δηλαδή σε πραγματικό χρόνο) και ορθή (δηλαδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών σχετικά με την έναρξη / ακύρωση / λήξη της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης, είτε αυτή παρέχεται στον ασφαλισμένο με οριστικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο (δηλαδή οριστική βεβαίωση ασφάλισης και οριστικό σήμα ασφάλισης) είτε με σύμβαση προσωρινή κάλυψης (δηλαδή με προσωρινή βεβαίωση ασφάλισης και προσωρινό σήμα ασφάλισης).
Ιδίως θα πρέπει να αποφευχθούν λάθη, όπως είναι για παράδειγμα :
•η λανθασμένη αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας ενός οχήματος,
•η μη έγκαιρη (δηλαδή σε πραγματικό χρόνο) ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών σχετικά με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης.
•η μη έγκαιρη (δηλαδή σε πραγματικό χρόνο) ή η έλλειψη παντελούς ενημέρωσης του Κέντρου Πληροφοριών σχετικά με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σεασφαλισμένο με σύμβαση προσωρινή κάλυψης. Το Κέντρο Πληροφοριών θα πρέπει να ενημερώνεται κανονικά για την παροχή προσωρινή κάλυψης και την έκδοση προσωρινών σημάτων και βεβαιώσεων ασφάλισης.
•η μη τήρηση από την ασφαλιστική επιχείρηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης (άρθρο 11α κ.ν. 489/1976).
Υπενθυμίζεται ότι η ακύρωση της σύμβασης επέρχεται μετά την καταγγελία αυτής, με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος και μετά την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών που προβλέπει και πάλι ο ίδιος νόμος. Η έκδοση πρόσθετης πράξης εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας, με την οποία προβλέπεται η λήξη λόγω ακύρωσης της σύμβασης, δεν εξομοιούται με τη διαδικασία καταγγελίας αυτής λόγω μη πληρωμής των ασφαλίστρων.
Πηγή: www.nextdeal.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: